BETINGELSER & FRAGT

English version in the bottom of the page

SÅDAN BESTILLER DU:

Det er nemt og sikkert at handle på maalumaalu.dk. Når du finder et tæppe, du ønsker, skal du blot klikke ADD TO CART. Når du er færdig med at handle, skal du trykke på VIEW CART, hvorefter du kan betale med alle større kreditkort. Når du har godkendt ordren, vil du modtage en bekræftelse e-mail. Når varen er afsendt emailer vi dig dit tracking nummer.

 

BETALING:

På maalumaalu.dk kan du betale med alle større debit- og kreditkort såsom Dankort, Mastercard, VISA og American Express. Alle priser er i DKK. Vi bruger Stripe, som er kendt for deres sikre gateway - både for webshoppen og kunden. Dine kreditkortoplysninger gemmes ikke, og der kan ikke trækkes mere end det beløb, du har accepteret i din betaling.

 

REKLAMATION:

Maalu Maalu har 24 måneders reklamationsret i henhold til dansk købelov, herunder mangel ved varen, der er opstået i den periode. Garantien dækker ikke fejl eller skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert brug, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation af fejl eller mangler, der først opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Maalu Maalu inden for en rimelig tid. For klager, fejl eller fravær af en levering kan du kontakte os på hello@maalumaalu.dk.

 

DATA OG SIKKERHED:

Når du handler på maalumaalu.dk har vi brug for følgende personlige oplysninger om dig;

 

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

 

Vi har brug for oplysninger med det formål at levere din ordre. Når vi indsamling personlige oplysninger på vores hjemmeside, sørger vi for at informere dig hele tiden. Alle informationer opbevares sikkert og vil aldrig ende i hænderne på 3. part.

FRAGT DANMARK (Undtagen Grønland og Færøerne)

Vi sender alle varer som pakkepost, det gør det muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer. Varerne er forsikrede under forsendelsen og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde det til den valgte udbyder med det samme, eller senest 2 dage efter modtagelsen og returnere varen til os. maalumaalu.dk er ikke ansvarlig for varer, der er beskadiget under transporten.

Vi pakker altid varerne sikkert ind, så risikoen for fragtskader minimeres.

INTERNATIONALE FORSENDELSER

maalumaalu.dk sender til det meste af verden. Priserne er bestemt efter modtagelsesland.

 

TOLD & MOMS

Hvis du bestiller fra et EU-land betaler du dansk moms, under reglerne om fri bevægelighed for varer. Hvis du bestiller fra et land uden for EU, kan der være lokale skatter og told, som vi ikke kan holdes ansvarlig for, men den danske moms vil derefter blive fratrukket. Hvis dette er tilfældet, vil du blive kontaktet af transportøren. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen på grund af varer, der afholdes i tolden. Det er så dit ansvar at kontakte transportøren og betale de ekstra omkostninger påført.

 

GENERELT

Vi sender alle varer som pakkepost, hvilket gør det muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer. Varerne er forsikrede under forsendelsen og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold. Er pakken og / eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du straks rapportere det til den valgte leverandør, eller senest 2 dage efter modtagelsen returnere varen til os. Maalu Maalu er ikke ansvarlig for varer beskadiget under transport. Vi pakker altid varerne sikkert, således at risikoen for skader minimeres.

LEVERINGSTID

Vi sender pakker inden for 1-3 hverdage med mindre andet er angivet. Leveringstiden vil blive angivet i betalingsprocessen og varierer efter land. I travle perioder kan der være en længere leveringstid. Skulle der være forsinket levering fra fragtfirmaet, kan Maalu Maalu ikke holdes ansvarlig. Bemærk, at leveringer til Bornholm og andre øer i DK i nogle tilfælde kan vare op til 5 dage. Er det en haste levering, kontakt os på hello @ maalumaalu.dk, og vi vil gøre, hvad vi kan for at få ordren leveret hurtigst muligt.

 

Alle pakker kan spores via DAO's 'Track and Trace eller gennem det internationale fragtfirma. Du vil få en email med dit tracking nummer, når pakken afsendes. Har du spørgsmål om levering, bedes du kontakte os på hello@maalumaalu.dk. Skulle der opstå problemer under levering, kontakter vi dig.

RETUR

Hvis du ønsker at returnere et køb, kan du gøre det inden for 14 dage efter modtagelsen. Bemærk at vores tæpper alle er håndlavede og at mindre irregulariteter og asymmetrier er en del af produktet. Du skal bare kontakte os på hello@maalumaalu.dk og sende varen tilbage i samme stand og i korrekt emballage til:

 

Lea Allingham / MAALU MAALU

Nordre Frihavnsgade 45 3 .th

2100 København Ø - Danmark

 

Når vi har modtaget varen intakt og i perfekt stand, vil vi refundere det fulde beløb til den konto, hvor købet blev trukket tilbage. Det er en betingelse, at alle returnerede varer er i samme stand, som da du modtog den. Som grundregel skal varens salgsværdi være bevaret. Du dækker selv omkostningerne for tilbagelevering. Det betyder, at vi kun accepterer varer, hvor leveringen er betalt. I Danmark kan du også fortryde / returnere ved at nægte modtagelse af pakken. Husk at beholde din postkvittering, indtil du hører fra os.

 

HOW TO ORDER:

It is easy and safe to shop at maalumaalu.dk. When you find a rug you want, just click ADD TO CART. When you have finished shopping, press VIEW CART, after which you can pay with all major credit cards. Once you have approved the order, you will receive a confirmation email. Once the item has been shipped, we will email you your tracking number.

 

PAYMENT:

At maalumaalu.dk you can pay with all major debit and credit cards such as Dankort, Mastercard, VISA and American Express. All prices are in DKK. We use Stripe, which is known for their secure gateway - both for the webshop and the customer. Your credit card information is not saved and can not be deducted more than the amount you have accepted in your payment.
 

CLAIMS:

As a consumer, you have 24 months right to claim under Danish law. The warranty does not cover errors or damage caused directly or indirectly by improper use, poor maintenance, violence or unauthorized interference. Complaints of errors or omissions that are first discovered by the usual inspection of the product must be notified to Maalu Maalu within a "reasonable period of time". For complaints, errors or absence of a delivery please contact us at hello@maalumaalu.dk.

 

DATA AND SAFETY:

When you shop at maalumaalu.dk, we need the following personal information about you;

Name

Address

Phone number

Email

We need the information for the purpose of delivering your order. When we collect personal information on our website, we make sure to inform you all the time. All information is kept safe and will never end in the hands of 3rd party.

SHIPPING DENMARK (Except Greenland and the Faroe Islands)

We ship all items as packages, which allows tracking of the package if problems arise. The goods are insured during the shipment and upon receipt please check the contents of the package. If the package and / or contents are damaged when you receive it, you must report it to the selected shipping provider immediately, or within 2 days of receipt and return the item to us. Maalu Maalu is not responsible for goods damaged during transport. We always pack the goods safely so that the risk of cargo damage is minimized.

 

INTERNATIONAL SHIPPING

Maalu Maalu ship to most of the world. Prices are fixed according to country of destination.

 

CUSTOMS & VAT 

​When ordering from an EU country, you pay Danish VAT, under the rules for free movement of goods. If you order from a country outside the EU, there may be local taxes and duties that we can not be held responsible for, but the Danish VAT will then be deducted. If so, you will be contacted by the carrier. Please note that this may delay the shipment due to goods held in the customs duty. It is your responsibility to contact the carrier and pay the additional costs incurred.

IN GENERAL

We ship all items as package mail, which allows tracking of the package in case of problems. The goods are insured during the shipment and upon receipt please check the contents of the package. If the package and / or contents are damaged when you receive it, you must report it to the selected supplier immediately, or return the item to us within 2 days of receipt. Maalu Maalu is not responsible for goods damaged during the transport. We always pack the goods safely so that the risk of damage is minimized.

 

DELIVERY TIME

We ship packages within 1-3 business days unless otherwise stated. Delivery time will be stated in the cart checkout process and will vary according to country. In busy periods there may be a longer delivery time. Should there be any delay in delivery from the freight company, Maalu Maalu can not be held liable. Please note that deliveries to Bornholm and other islands in DK may in some cases last up to 5 days. Is it an urgent delivery, please contact us at hello @ maalumaalu.dk and we will do what we can to get it delivered as quickly as possible. All packages can be tracked via PostNords or GLS 'Track and Trace or through the international freight company. We will email your tracking number when the package is shipped. If you have questions about delivery, please contact us at hello@maalumaalu.dk. Should any problems occur during delivery, we will contact you.

RETURNS

If you wish to return a purchase, you can do it within 14 days of receipt. Note that our rugs are all handmade and that minor irregularities and asymmetries are part of the product. You just have to contact us at hello@maalumaalu.dk and send the item back in the same condition and in the correct packaging to:

 

MAALU MAALU Att. Lea Allingham

Nordre Frihavnsgade 45 3th .th

2100 Copenhagen Ø - Denmark

 

Once we have received the item intact and in perfect condition, we will refund the full amount to the account where the purchase was withdrawn. It is a condition that all returned items are in the same condition as when you received it. As a basic rule, the value of the product must be preserved. You will cover the cost of your return. This means that we only accept goods where the delivery is paid. In Denmark, you can also return by denying receipt of the package. Remember to keep your mail receipt until you hear from us.

TERMS & SHIPPING